Obavještenje o načinu i prijemu reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani dijelovi i ugnječenje), paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate na info@pandorashop.me­­­­­­. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate na info@pandorashop.me

Prodavac odgovara za neispravnost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od koga je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na neispravnost robe Prodavcu.

Prodavac snosi odgovornost za eventualnu neispravnost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahtijeva od Prodavca da se otklone sve neispravnosti bez naknade, na prvom mjestu popravkom ili zamjenom, a zatim da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje neispravnosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahtijeva umanjenje cijene ili da izjavi da raskida ugovor.

Svaku popravku ili zamjenu Prodavac je obavezan da izvrši u roku od najviše 15 dana i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamjenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu u roku ili ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je ispravnost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za saobraznost robe ugovoru koji se pojavi u roku od dvije godine od dana prijelaska rizika na potrošača. Rok od dvije godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca. Potrošač je dužan da Prodavca obavijesti o nesaobraznosti u roku od 90 dana od dana kada je otkrio nesaobraznost, ali u okviru roka od dvije godine, a ukoliko to ne učni u tim rokovima gubi prava koja mu po tom osnovu pripadaju. Ako neispravnost nastane u roku od 6 mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, smatra se da je postojala u trenutku prelaska rizika.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja neispravnosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz uslijed neispravnosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

1. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: info@pandorashop.me

2. Pisanim putema na adresu: Pandora, Cetinjski put bb, Tržni centar BIG Fashion Podgorica, 81000 Podgorica, Crna Gora

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu, prijedlogom za njegovo rješavanje i rokom u kojem će reklamacija biti riješena, a rješenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. Stoga će Potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, ali ne duže od 8 dana, kako bi Prodavac mogao da riješi reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rješavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Kupac ne prihvati zamjenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cijene.

Reklamacijski list možete preuzeti ovdje.